Samenwerking met James Loopbaan

Volandis (sector Bouw & Infra)

A.g.v. cao afspraken binnen de sector bouw & infra hebben partijen (werkgevers en werknemers) midden 2016 een nieuw kenniscentrum (Volandis.nl) opgericht. Dit kenniscentrum gaat zich vooral richten op de duurzame inzetbaarheid van werknemers aan de hand van 3 centrale thema’s: “werk veilig, houd plezier en kijk vooruit”. Volandis komt in de plaats van de eerder collectief gefinancierde centra Fundeon en Arbouw. Deze 2 centra zijn midden 2016 in opdracht van de sector ontbonden.

Er wordt vanuit Volandis samengewerkt met de landelijke arbodiensten en de opzet is jaarlijks (vanaf 2020) 20.000 werknemers uit de sector medisch te keuren (PAGO) en hen te voorzien van een primair (1e lijn) adviesgesprek (DIA). Op dit moment is Volandis bezig het aantal DIA’s op te voeren. De stand per eind september 2019 zit op 20000. (Aantallen vanaf 1-7-2016). Het aantal DIA gesprekken zal telkens worden verhoogd tot het beoogde aantal is bereikt.
Voor meer informatie over de DIA zie: volandis.nl/dia/voor-werknemers/dia-incl-pago//. Ook dit filmpje geeft je een goed beeld van wat Volandis beoogt: vimeo.com/199149648

Doorverwijzing 2e lijn (vervolgtraject) Bouw & Infra

Dit (korte) 1e gesprek bij Volandis zal in gevallen waarbij verdere loopbaanoriëntatie noodzakelijk is resulteren in het doorverwijzen van de werknemers richting de 2e lijn, wat inhoudt een loopbaantraject voor de betreffende werknemer om duurzaam inzetbaar te blijven richting de toekomst. Een dergelijk traject kan zich richten op ambitie (doel functiewissel), preventie, tips om zo veilig en gezond mogelijk te blijven werken, tips hoe stress te herkennen en hier mee om te gaan, advisering en ondersteuning arbeidsongeschiktheid, etc.

Er is binnen de cao afgesproken dat deze “2e lijn” gesprekken (het gaat dan om trajecten die meerdere gesprekken kunnen omvatten) uitgevoerd worden door 4 aangewezen partijen. Waaronder CNV en FNV. De afspraak binnen de cao is dat de vakbonden de meer inhoudelijke loopbaantrajecten gaan uitvoeren.
Volandis geeft duidelijke informatie over deze 2e lijn dienstverlening aan de werknemer die daarna een keuze maakt. De werknemer is daar geheel vrij in. Men hoeft geen lid te zijn of te worden van een vakbond. Ook politieke kleur of geloof speelt geen rol. Zie voor verdere informatie over deze samenwerkende partners van Volandis de link volandis.nl/over-ons/onze-partners.

Het CNV heeft hiervoor een aparte organisatie opgericht onder de naam James Loopbaan. Voor meer informatie, zie de link jamesloopbaan.nl/sector/sector-bouw/. James is voor werkende mensen in Nederland expert en partner bij loopbaanvragen. James Loopbaan bestaat sinds 2014. De rechtsvoorganger Kans al langer.
Het FNV heeft deze dienstverlening geheel uitbesteed aan kenniscentrum Savantis (schilders, onderhoud en afbouw) onder de naam Mijn Loopbaancoach. Zie www.mijnloopbaancoach.net/. Verder is sinds najaar 2017 vanuit de grote opleiders (Bouwopleiders: Een bundeling van 7 opleidingsinstituten, o.a. de KOB, BOB, OCBI, SOMA Bedrijfsopleidingen, Bouwcirkel, etc) Bouwloopbaan in beeld. Deze organisatie houdt zich bezig met scholingsadvies met het doel het maken van de juiste keuze van een opleiding te vergemakkelijken. Het richt zich in beginsel niet op loopbaanoriëntatie. Zie bouwopleiders.nl/. Als laatste is najaar 2018 Stichting EDI ook een nieuwe partner van Volandis geworden. Deze organisatie komt vanuit de hoek van werkgeversorganisatie AFNL. Zie voor deze organisatie stichtingedi.nl/.

Frank Kuijper Loopbaanadvies biedt op dit vlak haar diensten aan binnen deze 2e lijn bij James Loopbaan en wel voor de regio Zuid Holland, Zeeland en West/Midden Brabant. Het team van James Loopbaan bestaat uit 10 loopbaancoaches. Zie de link jamesloopbaan.nl/sector/sector-bouw/onze-coaches/.

Conform de Bouw cao worden de trajecten gefinancierd (tot 1-1-2020) door het O&O fonds. Wat inhoudt dat het gehele traject (de begeleiding door James Loopbaan) gefinancierd wordt door bedrijfstakgelden. Voor scholing is tot 1-1-2020 extra financiering beschikbaar vanuit de sector. (Het is nog niet bekend of er in de periode 1-1-2020 tot 1-7-2020 budget voor scholing wordt verstrekt). Dat kan dus zeer aantrekkelijk zijn voor werknemers én ook voor werkgevers.

Hoe ziet zo’n loopbaantraject bij James er uit? (Bouw & Infra)

(Zie tevens de tabbladen Loopbaanadvies en Coaching)

Na een telefonische intake wordt de duur van het traject bepaald. Afhankelijk van de loopbaanvraag zijn er 3 mogelijkheden. Een “small”, “medium”, of “large” traject. Wat inhoudt een traject bestaande uit 3, 5 of 7 sessies. Elke sessie is 1 tot 1,5 uur. Vaak worden sessies gecombineerd. Een gesprek duurt dan 2,5 tot max. 3 uur (en staat dan voor 2 sessies). Daarnaast kan er sprake zijn van een extra sessie, een zogenaamd 3-gesprek waarbij ook de werkgever aanwezig is. Het e.e.a. hangt af van de aard van het traject.
Tevens kan gebruik worden gemaakt (kosteloos) van testbatterijen van LDC. LDC is een landelijke speler welke loopbaaninstrumenten ontwikkelt op het vlak van HRM, re-integratie, loopbaan- en studiekeuze. En: deze testen direct koppelt aan Nederlands meest complete online beroependatabase.
Gesprekken vinden overdag gedurende werktijd plaats. Op een locatie in de buurt waar de werknemer werkt of woont. In bijzondere gevallen kunnen gesprekken ook in de avond of weekenden plaatsvinden echter dan middels Skype of telefoon. Het betekent dus altijd dat je er tijd in moet stoppen. Die motivatie is essentieel. Anders bereik je je doelen niet.
M.b.t. tijd vrijmaken voor de gesprekken, naast de eigen vrije dagen kent de cao Bouw een regeling (artikel 38, volgens besluit DB cao vallen trajecten in dit kader ook onder dit artikel) voor het opnemen van kort verlof van max. 3 dagen per jaar. Daarnaast kun je voor het opnemen van tijd ook gebruik maken van je eigen individuele budget. Dit bouw je op per 1-1-2016 en is ruimschoots voldoende om jouw verlet in het traject te financieren.
Wil je eens een praktijkvoorbeeld zien, kijk dan naar de stap die Alex heeft gemaakt: www.youtube.com/watch?v=c5QQPi4lNEM

Wat wordt er van jou als deelnemer verwacht? (Alle sectoren)

Bedenk altijd, het is jouw traject, dus hoe meer je er in stopt hoe meer je er uit haalt. Dat bereik je door een proactieve houding en dus zoveel mogelijk aan de slag gaan met alle acties die binnen jouw traject worden aangeboden. Het kost je dus tijd. Doe je dat dan haal je het maximale uit jezelf, doe je dat niet dan is het zonde en wordt het alleen maar lastiger daar te komen waar je (nu of in de toekomst) wilt komen. Het kan zijn dat je bepaalde opdrachten of methoden minder prettig vindt. Geef dit aan, we maken dan andere keuzes in het traject. dat is nooit een probleem. Zijn er redenen dat je op een bepaald moment geen tijd kan besteden aan het traject (privé bijvoorbeeld), dan is dat uiteraard geen enkel probleem. Het traject wordt dan voor een bepaalde tijd in de wacht gezet.
Natuurlijk kan het lastig zijn om in beweging te komen. Dat is ook normaal. Frank Kuijper Loopbaanadvies helpt je daarbij. Maar uiteindelijk moet je het zelf doen.

Kan zo’n traject ook een bedreiging zijn? (Alle sectoren)

Zeker niet!
Je hebt zelf de regie over het traject en behoudt deze het gehele proces. Stappen maken die je niet wilt zijn nooit aan de orde. Het blijft altijd veilig. Ook is de inhoud van de gesprekken is 100% vertrouwelijk en wordt zo nodig alleen gedeeld met de werkgever na uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer/werknemer. Als deelnemer/werknemer ben jij de opdrachtgever in het traject. Dus niet de werkgever. De werkgever kan jou adviseren om deel te nemen aan een traject, maar kan/zal nooit opdrachtgever zijn. Zo is het ook vastgesteld binnen de regelgeving. Een traject is dus altijd veilig. Het haalt het maximale uit jezelf en je hebt zelf 100% de regie over jouw traject.

Stand werknemers die gebruik maken van James Loopbaan per januari 2020 (Bouw & Infra)

Op dit moment zijn er 201 werknemers uit de Bouw cao woonachtig in West/Midden Brabant, Zeeland en Zuid Holland die in een traject bij Frank Kuijper Loopbaanadvies zitten of dit reeds hebben afgerond (189). Landelijk zijn dit er al veel meer.

Toegang voor wie? (Alle sectoren)

In principe heeft iedereen toegang tot James Loopbaan. Dus ook andere sectoren naast de bouw & infra. Er moet wel sprake zijn van een financieringsbron vanuit opleidings- of ontwikkelingsgelden of anderszins (bijvoorbeeld outplacement). Je hoeft géén lid te zijn van het CNV of lid te worden. James Loopbaan is een onafhankelijke BV onder de paraplu van het CNV en speciaal opgericht (op verzoek van sociale partners) om loopbaantrajecten uit te voeren die worden gefinancierd vanuit de diverse cao’s in Nederland.
Afhankelijk van de cao kan James Loopbaan kijken in hoeverre er financiering is.

Spelregels (financieel) m.b.t. de cao Bouw & Infra

Om gebruik te mogen maken van de mogelijkheden van 2e lijns trajecten moet met onder de cao bouw/uta vallen. Ook moet men onder de cao vallen wanneer het eerste daadwerkelijke gesprek plaatsvindt van een loopbaantraject welke wordt uitgevoerd door een van de 3 daarvoor aangewezen partijen. Om gebruik te mogen maken van het tijdelijke potje (EUR 1250) moet men ook (op het moment van declareren) onder de cao bouw/uta vallen. Anders zijn er geen rechten. Maakt men gebruik van (een deel) van de EUR 1250, dan ontvangt de werkgever daar overigens wel een overzicht van om fiscale redenen.
De deelnemer wordt gevraagd te verklaren dat hij/zij op het moment van de eerste fysieke intake onder de cao bouw valt. Deze verklaring wordt centraal opgeslagen.

Toegankelijkheid (ook z.s.m. starten)/ Aanvliegroute / Kosten (Bouw & Infra)

Via de reguliere weg wordt er 1 x per 4 jaar een DIA afgenomen en kan een doorverwijzing volgen naar de 2e lijn.
Het is echter mogelijk als werknemer (cao bouw of uta) direct contact te zoeken met James Loopbaan. Je hoeft dus niet 4 jaar te wachten. Er wordt dan afgestemd met Volandis (zij zijn poortwachter) om z.s.m. het traject aan te vangen. Dit geldt voor trajecten vanuit ambitie, preventie, arbeidsongeschiktheid, coaching of anderszins. De loopbaanbegeleiding/coaching (James Loopbaan) van het traject wordt vergoed door de bedrijfstak.
Scholingskosten worden vergoed tot EUR 1250, of 50% tot een max. van EUR 1250 per werknemer (regeling per 1 april 2017 lopend tot 31 december 2019, zie deze link: volandis.nl/dia/voor-werknemers/uitvoering-dia-actieplan/overgangsregeling-individueel-budget/). Voor trajecten gestart < 1 april 2017 (lopende trajecten) EUR 2500. Ook kan het individuele budget van de werknemer worden gebruikt als aanvulling voor de kosten van scholing. Dit individuele budget wordt door de werknemer opgebouwd per 1 januari 2016. Voor meer informatie zie deze link: volandis.nl/nieuws/individueel-budget-duurzame-inzetbaarheid-wat-is-dat/.
De sector heeft toegezegd zowel de kosten van de loopbaanbegeleiding en de ondersteuning in de scholingskosten deels te blijven financieren tot 1 januari 2020.

Einde financiering per 1-7-2020! (Bouw & Infra)

Na 1 juli 2020 is er geen financiering meer en moet men zelf (het loopbaantraject) 100% financieren. Men kan dan gebruik maken van het eigen individuele budget.

Het tijdelijke potje van EUR 1250 voor scholing is per 1-1-2020 vervallen. Scholing moet worden betaald vanuit het eigen individuele budget of uit andere bronnen.

Ontwikkeladvies 45+

Frank Kuijper Loopbaanadvies werkt per eind februari 2019 hier aan mee onder de vlag van James Loopbaan of onder eigen regie. En wel voor Zuid Holland Zuid, Zeeland en West Brabant. Het wordt gefinancierd vanuit de overheid.

Tot november 2019 bestond deze mogelijkheid. Inschrijven is dus niet meer mogelijk. Vooralsnog wordt deze mogelijkheid niet verlengd.

Een gratis traject (2 x 2 uur incl. een test) is mogelijk voor alle werkenden (45+) in Nederland met een dienstverband van minimaal 12 uur per week. Mensen die werkloos zijn, hun werk wegens ziekte niet meer kunnen doen, of waarvoor er een ontslag/reorganisatie regeling van kracht is kunnen niet deelnemen.

Gesprekken vinden plaats tijdens kantooruren. Locaties: Barendrecht, Dordrecht, Breda, Goes of Bergen op Zoom.

Project “Schoonmaak” en Project “Beveiliging”

De cao van de schoonmaak biedt tot 2021 (zolang er budget is) ook de mogelijkheid voor haar werknemers voor een traject. Dat kan een omscholingstraject zijn, een coachingstraject of beiden. Er is vanuit de cao ook budget voor scholing.
Frank Kuijper Loopbaanadvies werkt hieraan mee onder de vlag van James Loopbaan.

Project “Kasgroeit” (glastuinbouw)

Kasgroeit is de organisatie die een leven lang leren vorm wil geven binnen de sector glastuinbouw.
Kasgroeit biedt scholingsvouchers aan voor werknemers in deze sector. Het doel is werknemers bewuster te maken in hun duurzame inzetbaarheid.
Frank Kuijper Loopbaanadvies werkt hieraan mee onder de vlag van James Loopbaan. Er zijn 14 werknemers die in een traject zitten of dit reeds hebben afgerond.
Zie voor verdere informatie over deze organisatie de link kasgroeit.nl/.

Samenwerking met James overige sectoren

Frank Kuijper Loopbaanadvies werkt ook voor James Loopbaan in andere sectoren. Financiering en uitvoering daarvan is geheel afhankelijk van cao afspraken binnen deze sectoren. Dat kan via scholingsvouchers gaan, vanuit ESF gelden of anderszins.