Samenwerking met James Loopbaan

Covid-19

Op dit moment vinden gesprekken online plaats. Meestal wordt daarvoor Skype gebruikt. Maar ook Facetime, Teams, etc.

Wanneer deze situatie gaat wijzigen is niet bekend. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM.

Volandis (sector Bouw & Infra)

A.g.v. cao afspraken binnen de sector bouw & infra hebben partijen (werkgevers en werknemers) midden 2016 een nieuw kenniscentrum (Volandis.nl) opgericht. Dit kenniscentrum richt zich op de duurzame inzetbaarheid van werknemers aan de hand van 3 centrale thema’s: “werk veilig, houd plezier en kijk vooruit”. Volandis is in de plaats gekomen van de eerder collectief gefinancierde centra Fundeon en Arbouw. Deze 2 centra zijn midden 2016 in opdracht van de sector ontbonden.

Er wordt vanuit Volandis samengewerkt met de landelijke arbodiensten en de opzet is jaarlijks (vanaf 2020) 20.000 werknemers uit de sector medisch te keuren (PAGO) en hen te voorzien van een primair (1e lijn) adviesgesprek (DIA).
Voor meer informatie over de DIA zie: volandis.nl/dia/voor-werknemers/dia-incl-pago//

Doorverwijzing 2e lijn (vervolgtraject) Bouw & Infra

Dit 1e gesprek (max. 1 uur) bij Volandis zal in gevallen waarbij verdere loopbaanoriëntatie noodzakelijk is resulteren in het doorverwijzen van de werknemers richting de 2e lijn, wat inhoudt een loopbaantraject voor de betreffende werknemer om duurzaam inzetbaar te blijven richting de toekomst. Een dergelijk traject kan zich richten op ambitie (doel functiewissel), preventie, tips om zo veilig en gezond mogelijk te blijven werken, tips hoe stress te herkennen en hier mee om te gaan, advisering en ondersteuning arbeidsongeschiktheid, etc.

Er is binnen de cao afgesproken dat deze “2e lijn” gesprekken (het gaat dan om trajecten die meerdere gesprekken kunnen omvatten) uitgevoerd worden door 4 aangewezen partijen. Waaronder CNV en FNV als belangrijkste. De afspraak binnen de cao is nl. dat de vakbonden de meer inhoudelijke loopbaantrajecten gaan uitvoeren.
Volandis geeft duidelijke informatie over deze 2e lijn dienstverlening aan de werknemer die daarna een keuze maakt. De werknemer is daar geheel vrij in. Men hoeft geen lid te zijn of te worden van een vakbond. Ook politieke kleur of geloof speelt geen rol. Zie voor verdere informatie over deze samenwerkende partners van Volandis de link volandis.nl/over-ons/onze-partners.

Het CNV heeft hiervoor een aparte organisatie opgericht onder de naam James Loopbaan. Voor meer informatie, zie de link jamesloopbaan.nl/sector/sector-bouw/. James is voor werkende mensen in Nederland expert en partner bij loopbaanvragen. James Loopbaan bestaat sinds 2014. De rechtsvoorganger Kans al langer.
Het FNV heeft deze dienstverlening geheel uitbesteed aan kenniscentrum Savantis (schilders, onderhoud en afbouw) onder de naam Mijn Loopbaancoach. Zie www.mijnloopbaancoach.net/. Verder is sinds najaar 2017 vanuit de grote opleiders (Bouwopleiders: Een bundeling van 7 opleidingsinstituten, o.a. de KOB, BOB, OCBI, SOMA Bedrijfsopleidingen, Bouwcirkel, etc) Bouwloopbaan in beeld. Deze organisatie houdt zich bezig met scholingsadvies met het doel het maken van de juiste keuze van een opleiding te vergemakkelijken. Het richt zich in beginsel niet op loopbaanoriëntatie. Zie bouwopleiders.nl/. Als laatste is najaar 2018 Stichting EDI ook een nieuwe partner van Volandis geworden. Deze organisatie komt vanuit de hoek van werkgeversorganisatie AFNL. Zij houden zich vooral bezig met pensioenadviezen. Zie voor deze organisatie stichtingedi.nl/.

Frank Kuijper Loopbaanadvies biedt op dit vlak haar diensten aan binnen deze 2e lijn bij James Loopbaan en wel voor de regio Zuid Holland, Zeeland en West/Midden Brabant. Het team van James Loopbaan bestaat uit 10 loopbaancoaches. Zie de link jamesloopbaan.nl/sector/sector-bouw/onze-coaches/.

Financiering trajecten Bouw & Infra in 2022

Conform de Bouw cao worden de trajecten (zolang er budget is) gefinancierd vanuit het O&O fonds. Deze regeling gaat wel wijzigen in de toekomst maar op welke wijze is nog niet bekend.

De regeling houdt in dat het gehele traject (de begeleiding door James Loopbaan) gefinancierd wordt door bedrijfstakgelden. Voor scholing is de financiering per 1-1-2020 vervallen. 

Hoe ziet zo’n loopbaantraject bij James er uit? (Bouw & Infra)

(Zie tevens de tabbladen Loopbaanadvies en Coaching)

Na een telefonische intake wordt de duur van het traject bepaald. Afhankelijk van de loopbaanvraag zijn er 3 mogelijkheden. Een “small”, “medium”, of “large” traject. Wat inhoudt een traject bestaande uit 3, 5 of 7 sessies. Elke sessie is 1 tot 1,5 uur. Vaak worden sessies gecombineerd. Een gesprek duurt dan 2,5 tot max. 3 uur (en staat dan voor 2 sessies). Daarnaast kan er sprake zijn van een extra sessie, een zogenaamd 3-gesprek waarbij ook de werkgever aanwezig is. Het e.e.a. hangt af van de aard van het traject.
Tevens kan gebruik worden gemaakt (kosteloos) van testbatterijen van LDC. LDC is een landelijke speler welke loopbaaninstrumenten ontwikkelt op het vlak van HRM, re-integratie, loopbaan- en studiekeuze. En: deze testen direct koppelt aan Nederlands meest complete online beroependatabase.
Gesprekken vinden overdag gedurende werktijd plaats. In de meeste gevallen online. Het betekent dus altijd dat je er tijd in moet stoppen. Die motivatie is essentieel. Anders bereik je je doelen niet.
M.b.t. tijd vrijmaken voor de gesprekken, naast de eigen vrije dagen kent de cao Bouw een regeling (artikel 38, volgens besluit DB cao vallen trajecten in dit kader ook onder dit artikel) voor het opnemen van kort verlof van max. 3 dagen per jaar. Daarnaast kun je voor het opnemen van tijd ook gebruik maken van je eigen individuele budget. Dit bouw je op per 1-1-2016 en is ruimschoots voldoende om jouw verlet in het traject te financieren.
Wil je eens een praktijkvoorbeeld zien, kijk dan naar de stap die Alex heeft gemaakt: www.youtube.com/watch?v=c5QQPi4lNEM

Wat wordt er van jou als deelnemer verwacht? (Alle sectoren)

Bedenk altijd, het is jouw traject, dus hoe meer je er in stopt hoe meer je er uit haalt. Dat bereik je door een proactieve houding en dus zoveel mogelijk aan de slag gaan met alle acties die binnen jouw traject worden aangeboden. Het kost je dus tijd. Doe je dat dan haal je het maximale uit jezelf, doe je dat niet dan is het zonde en wordt het alleen maar lastiger daar te komen waar je (nu of in de toekomst) wilt komen. Het kan zijn dat je bepaalde opdrachten of methoden minder prettig vindt. Geef dit aan, we maken dan andere keuzes in het traject. dat is nooit een probleem. Zijn er redenen dat je op een bepaald moment geen tijd kan besteden aan het traject (privé bijvoorbeeld), dan is dat uiteraard geen enkel probleem. Het traject wordt dan voor een bepaalde tijd in de wacht gezet.
Natuurlijk kan het lastig zijn om in beweging te komen. Dat is ook normaal. Frank Kuijper Loopbaanadvies helpt je daarbij. Maar uiteindelijk moet je het zelf doen.

Kan zo’n traject ook een bedreiging zijn? (Alle sectoren)

Zeker niet!
Je hebt zelf de regie over het traject en behoudt deze het gehele proces. Stappen maken die je niet wilt zijn nooit aan de orde. Het blijft altijd veilig. Ook is de inhoud van de gesprekken is 100% vertrouwelijk en wordt zo nodig alleen gedeeld met de werkgever na uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer/werknemer. Als deelnemer/werknemer ben jij de opdrachtgever in het traject. Dus niet de werkgever. De werkgever kan jou adviseren om deel te nemen aan een traject, maar kan/zal nooit opdrachtgever zijn. Zo is het ook vastgesteld binnen de regelgeving. Een traject is dus altijd veilig. Het haalt het maximale uit jezelf en je hebt zelf 100% de regie over jouw traject.

Toegang voor wie? (Alle sectoren)

In principe heeft iedereen toegang tot James Loopbaan. Dus ook andere sectoren naast de bouw & infra. Er moet wel sprake zijn van een financieringsbron vanuit opleidings- of ontwikkelingsgelden of anderszins (bijvoorbeeld outplacement). Je hoeft géén lid te zijn van het CNV of lid te worden. James Loopbaan is een onafhankelijke BV onder de paraplu van het CNV en speciaal opgericht (op verzoek van sociale partners) om loopbaantrajecten uit te voeren die worden gefinancierd vanuit de diverse cao’s in Nederland.
Afhankelijk van de cao kan James Loopbaan kijken in hoeverre er financiering is.

Spelregels (financieel) m.b.t. de cao Bouw & Infra

Om gebruik te mogen maken van de mogelijkheden van 2e lijns trajecten moet met onder de cao bouw/uta vallen. Ook moet men onder de cao vallen wanneer het eerste daadwerkelijke gesprek plaatsvindt van een loopbaantraject welke wordt uitgevoerd door een van de 4 daarvoor aangewezen partijen.
De deelnemer wordt gevraagd te verklaren dat hij/zij op het moment van de eerste fysieke intake onder de cao bouw valt. Deze verklaring wordt centraal opgeslagen.

Toegankelijkheid (ook z.s.m. starten)/ Aanvliegroute / Kosten (Bouw & Infra)

Via de reguliere weg wordt er 1 x per 4 jaar een DIA afgenomen en kan een doorverwijzing volgen naar de 2e lijn.
Het is echter mogelijk als werknemer (cao bouw of uta) direct contact te zoeken met James Loopbaan. Je hoeft dus niet 4 jaar te wachten. Er wordt dan afgestemd met Volandis (zij zijn poortwachter) om z.s.m. het traject aan te vangen. Dit geldt voor alle soorten trajecten. De loopbaanbegeleiding/coaching (James Loopbaan) van het traject wordt vergoed door de bedrijfstak.

Voor scholing kan het individuele budget van de werknemer worden gebruikt als financieringsbron. Dit individuele budget wordt door de werknemer opgebouwd per 1 januari 2016. Voor meer informatie zie deze link: volandis.nl/nieuws/individueel-budget-duurzame-inzetbaarheid-wat-is-dat/. Daarnaast kan het zijn dat de werkgever ook scholing (mee)financiert. 

Project “Schoonmaak” en Project “Beveiliging”

De cao van de Schoonmaak biedt (info juni 2021 en zolang er budget is) ook de mogelijkheid voor haar werknemers voor een traject. Dat kan een omscholingstraject zijn, een coachingstraject of beiden. Er is vanuit de cao ook budget voor scholing. De cao van de Beveiliging biedt (info juni 2021) momenteel geen mogelijkheid. Dit kan echter in de toekomst wijzigen. 
Frank Kuijper Loopbaanadvies werkt hieraan mee onder de vlag van James Loopbaan.

Project “Kasgroeit” (glastuinbouw)

Kasgroeit is de organisatie die een leven lang leren vorm wil geven binnen de sector glastuinbouw.
Kasgroeit biedt scholingsvouchers aan voor werknemers in deze sector. Het doel is werknemers bewuster te maken in hun duurzame inzetbaarheid.
Frank Kuijper Loopbaanadvies werkt hieraan mee onder de vlag van James Loopbaan. Er zijn een kleine 20 werknemers die in een traject zitten of dit reeds hebben afgerond.
Zie voor verdere informatie over deze organisatie de link kasgroeit.nl/.

Samenwerking met James overige sectoren

Frank Kuijper Loopbaanadvies werkt ook voor James Loopbaan in andere sectoren. Financiering en uitvoering daarvan is geheel afhankelijk van cao afspraken binnen deze sectoren. Dat kan via scholingsvouchers gaan, vanuit ESF gelden of anderszins.